Att inrätta företagslotsar är ett piggt näringslivsinitiativ som allt fler kommuner tar till. Syftet må vara bra men är insatsen den rätta?

Företagslotsen skall lösa problemet med att den kommunala byråkratin anses för svår för den vanlige företagaren. Företagslotsen ”har till uppgift att vara företagarens enda kontakt med kommunen genom att sammanföra de olika förvaltningarna. Lotsen ska även driva på ärenden och ha företagarens behov i fokus. Det förenklar för företagen, ger kortare handläggningstider och färre myndighetskontakter.”(Svenskt näringsliv webbplats). Detta pekar enligt min mening på brister i förvaltningars, nämnders och tjänstemäns processer och rutiner. De borde i sitt arbete ha samma mål som företagslotsarna. Då är det väl där som insatserna skall sättas in när det nu inte anses fungera? Har man beaktat riskerna med att företagslotsar blir ”grindvakter” när de skall vara företagens enda kontakt med kommunen?

Det är dags att tänka i kvalitetstermer. Systematiskt förbättringsarbete i samarbete med kunder/företagare är enligt beprövad erfarenhet bästa sättet att hitta effektiva och hållbara lösningar. Sätt kunden i fokus. Skapa värde för kunden. Gör detta på ett effektivt sätt både för kunden och för organisationen. Enligt min mening är företagslotsar i kvalitetssammanhang en kvalitetsbristkostnad eller slöseri om man vill använda Lean-termer. Det är en extrakostnad man tar istället för att lösa det verkliga kvalitetsproblemet.

Man nyttjar inte heller webben, dagens viktigaste marknadsplats, som verktyg för att ge mervärde och rationalisera processer. Efter att ha studerat ett antal kommuners webbplatser för att se vilken kommunal service som en företagare erbjuds slås jag av hur illa utnyttjad webben är. Dålig kundsegmentering, inga eller ofullständigt beskrivna tjänster och avsaknad av sociala media.

Starta förbättringsarbetet med att klargöra vilka tjänster företagen behöver. Vilka av dessa skall kommunen ansvara för? Gå sedan vidare och paketera dessa tjänster så att de uppfyller rimliga krav från kommunens företagare. Det är förmodligen ett rätt resurskrävande arbete men kommer att bli en lönsam investering. I samband med paketeringen måste man också bestämma hur tjänsterna skall utföras och göras tillgängliga. Ta vara på de möjligheter som webben ger. Nyttja kraften i sociala media för dialog, spridning och erfarenhetsutbyte.

Publicerad i Kvalitetsmagasinet nr 4, 2010