Jag läser Erik Bergkvists och Magdalena Anderssons artikel om kulturdriven tillväxt (20/1) och nickar gillande på många av de synpunkter som förs fram. Ordet kultur finns på 29 ställen i artikeln. Begreppen kunskap och kompetens saknas helt. ”Fantasi, idéer och innovationer är morgondagens viktigaste råvaror”, skriver Bergkvist och Andersson.

Trist och häpnadsväckande att kunskap och kompetens inte längre anses höra till de viktigaste råvarorna för tillväxt. Kunskap har hamnat i bakvattnen både i debatter och i det praktiska arbetet. Enligt Almega, som hänvisar till en OECD-rapport, är kunskapsinvesteringarna hos de svenska företagen de lägsta sedan 1994. Ett av inslagen på Almedalsveckan i somras hette ”På sista plats i en kunskapsdriven tillväxt”.

Debatten kan ses på nätet. Den är högst tankeväckande.

Kulturhuvudstadsåret och även dagarna på Grand är utomordentligt viktiga tilldragelser. Kulturdriven tillväxt är ett utmärkt tema att fördjupa sig i. Kulturen behöver lyftas fram som en tillväxtskapande faktor för näringslivet.

Men analysen måste breddas till att också omfatta kunskap och kompetens som enligt min mening är de viktigaste utvecklingskomponenterna för tillväxt. Att utelämna dessa begrepp när man diskuterar framtiden skickar helt fel signaler till dagens skola, universiteten i Umeå och det västerbottniska näringslivet.

Forskning visar att kunskapsinvesteringar driver tillväxt och utvecklar konkurrenskraft. Det finns ett positivt samband mellan kunskapsinvesteringar och konkurrenskraft, innovationsförmåga, produktivitet och därmed lönsamhet.

Kunskapsinvesteringarna hos de svenska företagen är sedan många år låga trots att vi går in i en allt mer kunskapsdriven ekonomi. Det är allvarligt. Särskilt besvärligt är det för små- och medelstora företag. Sverige prioriterar inte kompetensfrågor som våra konkurrentländer gör. Se bara på Finland.

Det går att göra mycket på den regionala nivån. Region Västerbotten borde göra arbetet med Kompetensplattformen mer kommunikativt. Börja med att skapa en webbplats som samlar frågor kring kompetensutveckling i företag där företag kan få hjälp och inspiration om hur kompetensfrågor kan drivas och vilka stöd som finns.

Vidare borde Region Västerbotten stötta projekt som handlar om att effektivisera kompetensutveckling i företag och som kan göra utbildning mer tillgänglig. Region Västerbotten jobbar redan på ett utmärkt sätt med detta inom skolans område. Vidga det arbetet till att också omfatta kunskap- och kompetensutveckling i företag. Främst handlar det dock om att föra upp kompetensutveckling på agendan både hos Region Västerbotten och företagen.

”The illiterate of the 21st Century are not those who cannot read and write but those who cannot learn, unlearn and relearn.”
Alvin Toffler, Powershift: Knowledge, Wealth, and Power at the Edge of the 21st Century.

Robert Gabrielsson
företagare, Umeå