Jag har läst två intressanta rapporter som rör turismen. De skiljer sig åt på ett tankeväckande sätt. Den ena är Turism in Skånes rapport Framtidens innovativa värdskap framtagen av Kairos Future. Den andra är Tillväxtverkets rapport Hållbar destinationsutveckling. Båda är högst läsvärda för alla som är intresserade av besöksnäringens utveckling och konkurrenskraft.

Den första rapporten tar fasta på digitaliseringens konsekvenser och möjligheter. Den beskriver viktiga trender, fakta och omvärldsfaktorer som på kort och lång sikt påverkar besökarens behov av information, service och värdskap på destinationen. Rapporten är tänkt att öka kunskapen kring, och förståelsen för, den framtida besökarens beteende och behov. Den pekar i teorin på ett viktigt digitalt agerande inom den närmsta framtiden.

Den andra rapporten redovisar utvecklingsarbete som handlar om insatser för att förlänga säsonger, utveckla värdskap, förbättra organisatoriska strukturer och skapa fler erbjudanden som attraherar internationella besökare. Ingenstans i rapporten nämns vare sig om digitaliseringens hot eller dess möjligheter för besöksnäringen.

Medan den första pekar på digitaliseringens stora potential nämns digitalisering inte alls i den andra. Hur kan synsätten vara så olika?

Efter att ha arbetat både i verkstadsindustri och i besöksnäring tror jag att organisationskulturen spelar roll. I industrin är teknik en självklar faktor både för produkter och processer. Att följa teknikutvecklingen blir därför viktigt. Besöksnäringen har, som jag ser det, prioriterat värdskap, upplevelser och destinationsutveckling. Där har teknik betraktats som ett nödvändigt ont om jag generaliserar.

Jag tror att organisationskulturen i besöksnäringen behöver förändras i riktning mot att inkludera teknik och digitalisering. Varför inte med värdskapsfilosofi? Som alltid är ledningens framsynthet, engagemang och mod viktigt. Där är kunskap och kompetens en av grundstenarna. Då kommer också teori och praktik att gå hand i hand och en samsyn skapas. Hur ska vi annars fånga den för besöksnäringen så viktiga internationaliseringen?