Att jobba med SMARTa mål är ett stående moment på kursenKvalitetsteknik som jag håller vid Umeå Universitet. Tack vare diskussionsglada och alerta studenter som Stefan Almarlind kommer jag i fortsättningen istället att tala om SMARTA mål.

Specificerade, Mätbara, Accepterade, Realistiska och Tidsbestämda mål är grunden i målformuleringsverktyget SMARTa mål. Ingenting om ansvar. Självklart måste någon ta Ansvar för att målen blir uppfyllda. Kvalitet från behov till användning används som lärobok på kursen, dagens tips går således till läroboksförfattaren Bengt Klefsjö:SMARTA mål
Specificerade (konkret och tydligt, fokusera på resultat, inte på
aktiviteter)
Mätbara (Hur mycket, hur många?)
Accepterade (Varje medarbetare ska acceptera målet som sitt eget)
Realistiska (affärs- och strategianpassat)
Tidsbestämda (Tala om när målet ska vara uppnått)
Ansvarsfördelade (utse ansvariga)

Andra förslag på vad det sista A-et kan stå för är Aktiverande ochArbetssamt. För effektivare måluppfyllelse är tydlig ansvarsfördelning det viktigaste.