Webben är idag en viktig länk i företagets affärsprocess. Därför måste den också omfattas av samma systematiska kvalitetsarbete som i övriga delar. Webben skall skapa värde både för kund och företaget/leverantören.

Bästa angreppssättet är enligt min mening att använda sig av vårt hemsnickrade kvalitetshus. Byggstenarna är följande:

  • Kunden är i centrum. Och den stora frågan är ”Vem är kunden?” Eller kanske borde vi ställa frågan ”Vilka kunder vill vi skall besöka vår webbplats?
  • Alla beslut skall baseras på fakta. Hur många kunder har jag på min webbplats, vad gör de där och vilken är konverteringsgraden?
  • Allas medverkan behövs för att webben skall bli en integrerad del av företagets verksamhet.
  • Att tänka i processer hjälper till att bl.a. hitta en bra navigering.
  • Ständig förbättring behövs verkligen. Det inser man både när man studerar sin egen webbplats och konkurrenters och andra företags webbplatser.
  • En gemensam grundsyn på vilket syfte vi har med webbplatsen fordrar en diskussion med alla på företaget.
  • Och till syvende och sist är det som i alla kvalitetssammanhangledningens engagemang i frågan. Chefens uttalade och synbara intresse för webbplatsen är den viktigaste framgångsfaktorn tror i alla fall jag.

Med allt detta vill jag också säga att en bra webbplats fordrar att företaget självt gör underhålls- och utvecklingsarbetet. Affärspotentialen är enorm!